Có 1 kết quả:

zì rán tóng

1/1

zì rán tóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) natural copper
(2) chalcopyrite
(3) copper iron sulfide CuFeS2