Có 1 kết quả:

zì yóu qǐ yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

free enterprise (in capitalist theory)