Có 1 kết quả:

zì yóu sǎn màn

1/1

zì yóu sǎn màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easy-going
(2) lax
(3) unconstrained
(4) unruly