Có 1 kết quả:

zì yóu hán

1/1

zì yóu hán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) free enthalpy (thermodynamics)
(2) Gibbs free energy