Có 1 kết quả:

zì yóu zhí yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) self-employed
(2) profession