Có 1 kết quả:

zì xiāng máo dùn

1/1

zì xiāng máo dùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to contradict oneself
(2) self-contradictory
(3) inconsistent