Có 1 kết quả:

zì xiāng yú ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) butchering one another as fish and flesh (idiom); killing one another
(2) internecine strife