Có 1 kết quả:

zì chēng

1/1

zì chēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự xưng

Từ điển Trung-Anh

(1) to call oneself
(2) to claim to be
(3) to profess
(4) to claim a title

Một số bài thơ có sử dụng