Có 2 kết quả:

zì gěizì jǐ

1/2

zì gěi

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự cấp

zì jǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

self-reliant