Có 1 kết quả:

zì jǐ zì zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) self-sufficiency
(2) autarchy