Có 1 kết quả:

zì yíng

1/1

zì yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) self-operated
(2) to operate one's own business