Có 1 kết quả:

zì xíng chē jià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bike rack
(2) bicycle frame