Có 1 kết quả:

zì sù

1/1

zì sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) private prosecution (law)
(2) (of a patient) to describe (one's symptoms)

Một số bài thơ có sử dụng