Có 1 kết quả:

zì biàn liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

independent variable