Có 1 kết quả:

zì rèn

1/1

zì rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to believe (sth in relation to oneself)
(2) to regard oneself as
(3) to acknowledge (sth in relation to oneself)
(4) to resign oneself to