Có 1 kết quả:

zì háo gǎn

1/1

zì háo gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pride in sth
(2) self-esteem