Có 1 kết quả:

zì shēn nán bǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

powerless to defend oneself (idiom); helpless