Có 1 kết quả:

zì zhuàn zhóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation