Có 1 kết quả:

zì xuǎn

1/1

zì xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to choose by oneself
(2) free to choose
(3) optional
(4) self-service