Có 1 kết quả:

zì shì yìng

1/1

zì shì yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adaptive