Có 1 kết quả:

chòu bù kě wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unbearable stink
(2) fig. notorious