Có 1 kết quả:

chòu míng zhāo zhāng

1/1

chòu míng zhāo zhāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) notorious for his misdeeds (idiom)
(2) infamous