Có 1 kết quả:

chòu míng zhāo zhù

1/1

chòu míng zhāo zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) notorious
(2) infamous
(3) egregious (bandits)