Có 1 kết quả:

chòu yǎng céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ozone layer