Có 1 kết quả:

chòu mà

1/1

chòu mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tongue-lashing
(2) to chew out
(3) CL:頓|顿[dun4]