Có 1 kết quả:

zhì shǎo

1/1

zhì shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at least
(2) (to say the) least

Một số bài thơ có sử dụng