Có 1 kết quả:

zhì gāo wú shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) supreme
(2) paramount
(3) unsurpassed