Có 1 kết quả:

zhì mìng shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mortal wound
(2) (fig.) fatal weakness
(3) Achilles' heel