Có 1 kết quả:

zhì sǐ jì liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lethal dose