Có 1 kết quả:

zhì bìng jūn

1/1

zhì bìng jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pathogenic bacteria