Có 1 kết quả:

zhì ái wù zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) carcinogen
(2) cancer causing substance