Có 1 kết quả:

zhì xiè

1/1

zhì xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) expression of gratitude
(2) to give thanks
(3) a thank-you note
(4) acknowledgement

Một số bài thơ có sử dụng