Có 1 kết quả:

Tái wān bái hóu zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-crowned laughingthrush (Garrulax ruficeps)