Có 1 kết quả:

zhēn yú wán shàn ㄓㄣ ㄩˊ ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to attain perfection (idiom)