Có 1 kết quả:

zhēn yú wán shàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to attain perfection (idiom)