Có 1 kết quả:

zhēn yú zhì zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to attain a state of perfect governance (idiom)