Có 1 kết quả:

jiù mā

1/1

jiù mā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) aunt
(2) maternal uncle's wife