Có 1 kết quả:

jiù fù

1/1

jiù fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mother's brother
(2) maternal uncle