Có 1 kết quả:

jiù yé

1/1

jiù yé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father's maternal uncle
(2) granduncle