Có 1 kết quả:

yǔ shì yǒng bié

1/1

Từ điển Trung-Anh

to die