Có 1 kết quả:

xīng bīng

1/1

xīng bīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to send troops

Một số bài thơ có sử dụng