Có 1 kết quả:

xīng shī wèn zuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to send punitive forces against
(2) (fig.) to criticize violently