Có 1 kết quả:

xìng huì

1/1

xìng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sudden inspiration
(2) flash of insight
(3) brainwave

Một số bài thơ có sử dụng