Có 1 kết quả:

xīng bàn

1/1

xīng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to begin
(2) to set in motion