Có 1 kết quả:

jǔ shì wú shuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unrivaled (idiom); world number one
(2) unique
(3) unequaled