Có 1 kết quả:

jǔ lì lái shuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

for example