Có 1 kết quả:

jǔ bù

1/1

jǔ bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) to move forward

Một số bài thơ có sử dụng