Có 1 kết quả:

jǔ huǒ

1/1

jǔ huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) to light a fire

Một số bài thơ có sử dụng