Có 1 kết quả:

jǔ xián liáng duì cè ㄐㄩˇ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Treatise 134 BC by Han dynasty philosopher Dong Zhongshu 董仲舒