Có 1 kết quả:

jiù lì ㄐㄧㄡˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old rules
(2) example from the past
(3) former practices

Một số bài thơ có sử dụng